“සුපින්බර වෙසක් මංගල්‍යය” ශ්‍රී බු.ව. 2561 මැයි මස 13 වන සෙනසුරාදා උදෑසන 8.00 සිට පසුදා උදෑසන 8.00 දක්වා නෙදර්ලන්තය මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ දී පැවැත්වේ.

වැඩි විස්තර…

uyfuõkdj Ndjkd wimqfõ wdrïNh

—f.!;u nqÿ iiqk nn<jk msßila íys fõjd.æ˜ hk W;=ï me;=u fmr±ß lrf.k 1999 wf.daia;= ui 14 jeks Èk fmd,a.yfj, jvqjdfõ § w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafiaf.a iqr;ska ux., Ys,d m%;sIaGdmkh isÿ ùu;a iu. uyfuõkdj Ndjkd wimqj kï jQ mqKH N+ñh foõ ñksia f,dalhg ìys jqKdbkamiq .; jQ fuu oywg jirla jQ flá ld<h ;=, § —uyfuõkdj˜ ,laÈj o foaY foaYdka;rfha o lS¾;su;a fn!oaO isoaOia:dkhla njg m;a jqKd

Read More…

fu;a is;ska fi;a m;ñ

fko¾,ka;h uyfuõkdj wimqj

uyfuõkdj Ndjkd wimq YdLd

udisl oyï jevigyka

fko¾,ka;h wimqj

fko¾,ka;h wimqj

fn,aðhu

April 23


මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


“පුංචි අපේ දහම් පාසල”
ළමා දහම් වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


අසපුවේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +31 294785076

May 13


වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට පසුදා පහන්වන තුරු…


වෙසක් ළමා සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා


අසපුවේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +31 294785076

May 20


වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


“සිඟිති ලොවට බුදු සමිදු වඩිනවා”
වෙසක් ළමා දහම් වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


බෙල්ජියමේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +32 485376862

fmdfydh j¾Kkdj

  • බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවන වරට ලක්දිවට වැඩම කරන ලද්දේ සම්බුද්ධත්වයෙන් පස් වෙනි වර්ෂයෙහිදී බක් පුන් පොහෝ දින ය. චූලෝදර මහෝදර නා රජුන් දෙදෙනා අතර මිණි පළඟක් අරභයා ඇති වූ ගැටුම සංසිඳවීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩමවීම සිදුවිය.

kj;u O¾u foaYkd

foõ ñksia f,dalhg újr jQ wud meka f;dg

mqxÑ wmsg isß ioyï

Oïu moh .d:d

Click Here …

mqxÑ wfma Ñ;% msgqj

Click Here …

Latest News

wimq N+ñh ñ,§ .ekSu

Read More

i¾j rd;%sl msß;a iÊ®dhkh

Read More

iïnqoaO m%Óud jykafia jevuùu

Read More

mqruq mska wyila ‐ fjkqfjka mskaidr is;la

—oin,fia,mamNjd ksíndkuydiuqoaomßhka;d wÜGx.u.a.i,s,d ðkjpkk§ Ñrx jy;+;s˜

—oin,hka jykafia keu;s ffY,uh m¾j;fhka mek ke.S, wud uyd ksjk kï jQ uyd id.rh wjika fldg we;s wd¾Hh wIaGdx.sl ud¾.h kï jQ isys,a Èh oyßka fyì W;=ï Y%S uqL nqoaOjpk .x.dj ^f,da i;=kaf.a iir ÿla ksjd,ñka& fndfyda l,a .,d niakd fialajd.æ˜

(i<dh;k ixhq;a;h – Woaodk .d:d)