uyfuõkdj Ndjkd wimqfõ wdrïNh

—f.!;u nqÿ iiqk nn<jk msßila íys fõjd.æ˜ hk W;=ï me;=u fmr±ß lrf.k 1999 wf.daia;= ui 14 jeks Èk fmd,a.yfj, jvqjdfõ § w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafiaf.a iqr;ska ux., Ys,d m%;sIaGdmkh isÿ ùu;a iu. uyfuõkdj Ndjkd wimqj kï jQ mqKH N+ñh foõ ñksia f,dalhg ìys jqKdbkamiq .; jQ fuu oywg jirla jQ flá ld<h ;=, § —uyfuõkdj˜ ,laÈj o foaY foaYdka;rfha o lS¾;su;a fn!oaO isoaOia:dkhla njg m;a jqKd

Read More…

පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නෙදර්ලන්තයට වැඩම වීම පිලිබඳව ඔබ සැවොම කාරැනිකව දැනුවත් කිරිමට කැමතෙමු.

මහමෙව්නාව භාවනා අසපු සංචිතයේ සහ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ අති පුජනීය කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ
විසින් නෙදර්ලන්තයේදි (Middenweg 65, 1394 AD, Nederhorst Den Berg, The Netherlands) පවත්වනු ලබන සදහම් දේශනාව සැප්තැම්බර් 23 වන දින ලංකාවේ වෙලවෙන් සවස 5.30 සිට 8:30 දක්වා පවත්වෙනු අතර, ඔබ සියලු දෙනාටම මෙ උතුම් දහම් දෙශනාවට පහත ලබාදි අති යූ-ටියුබ් යෙදුම හරහා සම්බනද වන මෙන් කරුනවෙන් යුතුව දැනුම් දිමට කැමතෙමි.


fu;a is;ska fi;a m;ñ

fko¾,ka;h uyfuõkdj wimqj

uyfuõkdj Ndjkd wimq YdLd

udislj meje;afjk oyï jevigyka


සෑම මසකම දෙවන ඉරිදා – ළමා සීල භාවනා වැඩසටහන – 9.00 am – 3.00 pm – අසපුවේ දී පැවැත්වේ.


සෑම මසකම තුන්වන සෙනසුරාදා – බෙල්ජියම සීල භාවනා වැඩසටහන – 9.00 am – 4.00 pm – බෙල්ජියමේ දී පැවැත්වේ.


සෑම මසකම හතරවන ඉරිදා – මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන – 9.00 am – 4.00 pm – අසපුවේ දී පැවැත්වේ.


සෑම මසකම හතරවන ඉරිදා – ළමා දහම් වැඩසටහන – 9.00 am – 4.00 pm – අසපුවේ දී පැවැත්වේ.


සෑම මසකම හතරවන ඉරිදා – යොවුන් දහම් වැඩසටහන – 9.00 am – 11.00 am – අසපුවේ දී පැවැත්වේ.


  • ළමා සීල භාවනා වැඩසටහන 2nd Sunday 9 am – 3 pm  අසපුවේ දී පැවැත්වේ
  • බෙල්ජියම සීල භාවනා වැඩසටහන 3rd Saturday 9 am – 4 pm බෙල්ජියමේ දී පැවැත්වේ
  • මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන 4th Sunday 9 am – 4 pm අසපුවේ දී පැවැත්වේ
  • ළමා දහම් වැඩසටහන 4th Sunday 9 am – 4 pm අසපුවේ දී පැවැත්වේ
  • යොවුන් දහම් වැඩසටහන 4th 9 – 11 am අසපුවේ දී පැවැත්වේ

kj;u O¾u foaYkd

foõ ñksia f,dalhg újr jQ wud meka f;dg

mqxÑ wmsg isß ioyï

Oïu moh .d:d

Click Here …

mqxÑ wfma Ñ;% msgqj

Click Here …

Latest News

wimq N+ñh ñ,§ .ekSu

Read More

i¾j rd;%sl msß;a iÊ®dhkh

Read More

iïnqoaO m%Óud jykafia jevuùu

Read More

mqruq mska wyila ‐ fjkqfjka mskaidr is;la

w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafia úiska ir, isxy,g mßj¾;kh lrk ,o ;%smsgl fmd;a jykafia,d iy wfkl=;a ioyï .%ka: ±ka Tng wka;¾cd,h u.ska ñ, § .; yelsh.

Amazon.com
Ceypearl.com

—oin,fia,mamNjd ksíndkuydiuqoaomßhka;d wÜGx.u.a.i,s,d ðkjpkk§ Ñrx jy;+;s˜

—oin,hka jykafia keu;s ffY,uh m¾j;fhka mek ke.S, wud uyd ksjk kï jQ uyd id.rh wjika fldg we;s wd¾Hh wIaGdx.sl ud¾.h kï jQ isys,a Èh oyßka fyì W;=ï Y%S uqL nqoaOjpk .x.dj ^f,da i;=kaf.a iir ÿla ksjd,ñka& fndfyda l,a .,d niakd fialajd.æ˜

(i<dh;k ixhq;a;h – Woaodk .d:d)