uyfuõkdj Ndjkd wimqfõ wdrïNh

—f.!;u nqÿ iiqk nn<jk msßila íys fõjd.æ˜ hk W;=ï me;=u fmr±ß lrf.k 1999 wf.daia;= ui 14 jeks Èk fmd,a.yfj, jvqjdfõ § w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafiaf.a iqr;ska ux., Ys,d m%;sIaGdmkh isÿ ùu;a iu. uyfuõkdj Ndjkd wimqj kï jQ mqKH N+ñh foõ ñksia f,dalhg ìys jqKdbkamiq .; jQ fuu oywg jirla jQ flá ld<h ;=, § —uyfuõkdj˜ ,laÈj o foaY foaYdka;rfha o lS¾;su;a fn!oaO isoaOia:dkhla njg m;a jqKd

Read More…

fu;a is;ska fi;a m;ñ

fko¾,ka;h uyfuõkdj wimqj

uyfuõkdj Ndjkd wimq YdLd

wf.daia;= udifha § meje;afjk oyï jevigyka

අගෝස්තු මස 13 වන ඉරිදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු ළමා සීල භාවනා වැඩසටහන සහ යොවුන් දහම් වැඩසටහන එදින නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

එම වැඩසටහන් නැවත සැප්තැම්බර් 10 වන ඉරිදා දින උදේ 9.00 ට අසපුවේ දී පැවැත්වේ.

# Aug 19   සීල භාවනා වැඩසටහන – බෙල්ජියම      (9.00 am – 4.00 pm)     බෙල්ජියමේ දී.


# Aug 20    සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන             (9.00 am – 4.00 pm)     අසපුවේ දී.


# Aug 27    මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන              (9.00 am – 4.00 pm)     අසපුවේ දී.


# Aug 27   ළමා දහම් වැඩසටහන                          (9.00 am – 4.00 pm)     අසපුවේ දී.


ó,Õ oyï jevigyk

wf.da.20
i;smÜGdk Ndjkd jevigyk

fmdfydh j¾Kkdj

  • ප‍්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වීම ආරම්භ කරන ලද්දේ නිකිණි පුන් පොහෝ දිනකය.
  • ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම් අරහත්වයට පත්වී වදාළේ නිකිණි පුන් පොහෝ දිනකය.
  • උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පසුවස් සමාදන්වීම සිදුවන්නේ නිකිණි පුන් පොහෝ දිනයේය.

kj;u O¾u foaYkd

foõ ñksia f,dalhg újr jQ wud meka f;dg

mqxÑ wmsg isß ioyï

Oïu moh .d:d

Click Here …

mqxÑ wfma Ñ;% msgqj

Click Here …

Latest News

wimq N+ñh ñ,§ .ekSu

Read More

i¾j rd;%sl msß;a iÊ®dhkh

Read More

iïnqoaO m%Óud jykafia jevuùu

Read More

mqruq mska wyila ‐ fjkqfjka mskaidr is;la

w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafia úiska ir, isxy,g mßj¾;kh lrk ,o ;%smsgl fmd;a jykafia,d ±ka Tng Amazon fj;ska ñ, § .; yelsh.

AMAZON TRIPITAKA BOOKS

uyfuõkdfjka Tng msfok
kj;u ioyï m%ldYk

NEW PUBLICATIONS

—oin,fia,mamNjd ksíndkuydiuqoaomßhka;d wÜGx.u.a.i,s,d ðkjpkk§ Ñrx jy;+;s˜

—oin,hka jykafia keu;s ffY,uh m¾j;fhka mek ke.S, wud uyd ksjk kï jQ uyd id.rh wjika fldg we;s wd¾Hh wIaGdx.sl ud¾.h kï jQ isys,a Èh oyßka fyì W;=ï Y%S uqL nqoaOjpk .x.dj ^f,da i;=kaf.a iir ÿla ksjd,ñka& fndfyda l,a .,d niakd fialajd.æ˜

(i<dh;k ixhq;a;h – Woaodk .d:d)