uyfuõkdj Ndjkd wimqfõ wdrïNh

—f.!;u nqÿ iiqk nn<jk msßila íys fõjd.æ˜ hk W;=ï me;=u fmr±ß lrf.k 1999 wf.daia;= ui 14 jeks Èk fmd,a.yfj, jvqjdfõ § w;s mQckSh lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafiaf.a iqr;ska ux., Ys,d m%;sIaGdmkh isÿ ùu;a iu. uyfuõkdj Ndjkd wimqj kï jQ mqKH N+ñh foõ ñksia f,dalhg ìys jqKdbkamiq .; jQ fuu oywg jirla jQ flá ld<h ;=, § —uyfuõkdj˜ ,laÈj o foaY foaYdka;rfha o lS¾;su;a fn!oaO isoaOia:dkhla njg m;a jqKd

Read More…

fu;a is;ska fi;a m;ñ

fko¾,ka;h uyfuõkdj wimqj

uyfuõkdj Ndjkd wimq YdLd

udisl oyï jevigyka

fko¾,ka;h wimqj

fn,aðhu

fko¾,ka;h wimqj

June 18


මාසික සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 5.00 දක්වා


“පුංචි අපේ දහම් පාසල”
ළමා දහම් වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 5.00 දක්වා


අසපුවේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +31 294785076

June 24


සම්බුද්ධ වන්දනාව සහ ධර්ම දේශනය
සවස 5.00 සිට 7.00 දක්වා


සර්ව රාත්‍රික පිරිත් සජ්ඣායනය
 රාත්‍රී 8.00 සිට පසුදා පහන්වන තුරු...
Torenvenstraat 5, 2560 Kessel

බෙල්ජියමේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +31 294785076

July 09


ළමා සීල භාවනා වැඩසටහන
උදෑසන 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


“යොවුන් සිතට දහම් සිසිල”
යොවුන් දහම් වැඩසටහන
දහවල් 1.00 සිට සවස 4.00 දක්වා


අසපුවේ දී පැවැත්වේ
විස්තර: +31 294785076

fmdfydh j¾Kkdj

  • අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගෞතම බුදුරජුන්ගේ ධර්ම දායාදය රැගෙන ලක්දිවට වැඩම කොට වදාළේ පොසොන් පුන් පොහෝ දිනකය.

kj;u O¾u foaYkd

foõ ñksia f,dalhg újr jQ wud meka f;dg

mqxÑ wmsg isß ioyï

Oïu moh .d:d

Click Here …

mqxÑ wfma Ñ;% msgqj

Click Here …

Latest News

wimq N+ñh ñ,§ .ekSu

Read More

i¾j rd;%sl msß;a iÊ®dhkh

Read More

iïnqoaO m%Óud jykafia jevuùu

Read More

mqruq mska wyila ‐ fjkqfjka mskaidr is;la

—oin,fia,mamNjd ksíndkuydiuqoaomßhka;d wÜGx.u.a.i,s,d ðkjpkk§ Ñrx jy;+;s˜

—oin,hka jykafia keu;s ffY,uh m¾j;fhka mek ke.S, wud uyd ksjk kï jQ uyd id.rh wjika fldg we;s wd¾Hh wIaGdx.sl ud¾.h kï jQ isys,a Èh oyßka fyì W;=ï Y%S uqL nqoaOjpk .x.dj ^f,da i;=kaf.a iir ÿla ksjd,ñka& fndfyda l,a .,d niakd fialajd.æ˜

(i<dh;k ixhq;a;h – Woaodk .d:d)