සාම කුමාරයාගේ කතාව

චක්ඛුපාල ස්වාමින් වහන්සේගේ කතාව

කාලි යකින්නගේ කතාව

තිස්ස ස්වාමින් වහන්සේගේ කතාව